امام علی(ع) میفرماید:

:Imam Ali (AS) says


الدَّاعی بِلا عَمَلٍ کَالرَّامی بِلا وَتَرٍ

کسی که دیگران را به کاری بخواند که خود به آن عمل نمی کند مانند تیراندازی است که بخواهد با کمان بدون زه، تیراندازی کند.

"A caller with no action is like a bow without a 

cord."امام علی(ع) میفرماید:

:Imam Ali (AS) says


فَوتُ الحاجَةِ أَهوَنُ مِن طَلَبِها إلَی غَیرِ أَهلِها

از دست رفتن حاجت بهتر از مطالبه آن از شخص ناشایسته است.

"Losing someone 's need is better than demanding it from a mean person."


امام علی(ع) میفرماید:

:Imam Ali (AS) says


«الصَّبْرُ مِفْتاحُ الدَّرْکِ وَالنُّجْحُ عُقْبَی مَنْ صَبَرَ.»
«صبر، کلید رسیدن است و کامیابی سرانجام کسی است که شکیبایی می‌ورزد.»

Patience is the key to apprehension and prosperity is for those who 

endure

امام علی(ع) میفرماید:

:Imam Ali (AS) says


                    مَن أمَرَکَ بِإصلاحِ نفسِکَ فهُو أحَقُّ مَن تُطِیعُهُ

کسی که تو را به اصلاح نفست فرمان دهد، سزاواترین کسی است که از او اطاعت کنی

He who commands you to improve your soul is the best whom you obey