Download

حجم: 8.07 MB

معنی آیه ی پایانی این صوت متن زیر است:

«مسلّماً یهودیان و کسانى را که شرک ورزیده ‏اند، دشمن‏ترین مردم نسبت به مؤمنان خواهى یافت.»